Slide 01Slide 02Slide 03

Năm 2022: Ngành Tài chính tiếp tục tăng cường cải cách hành chính

11.01.2022   |   Thuế

 Cải cách hành chính (CCHC) luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Tài chính trong nhiều năm qua. Nhằm tiếp tục triển khai công tác CCHC, mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2488/QĐ-BTC về kế hoạch CCHC năm 2022. Trong đó, đề ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp, nhằm giữ vững các chỉ số cải cách đạt được trong thời gian qua.

 Nội dung kế hoạch khẳng định, năm 2022 Bộ Tài chính tiếp tục đẩy mạnh CCHC, đảm bảo triển khai có hiệu quả Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030, triển khai đồng bộ và toàn diện từ công tác thể chế, cải cách thủ tục hành chính đến hiện đại hoá hành chính trên tất cả các lĩnh vực tài chính, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Đồng thời, đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Đồng thời, Bộ Tài chính tiếp tục chủ trì, tham mưu giúp Chính phủ triển khai thực hiện công tác cải cách tài chính công, hướng đến việc xây dựng nền tài chính quốc gia lành mạnh, đảm bảo giữ vững an ninh tài chính, ổn định kinh tế vĩ mô.

Song song với đó, Bộ Tài chính tiếp tục triển khai và chỉ đạo các đơn vị ngành Tài chính đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để người dân và doanh nghiệp có thể thực hiện dịch vụ mọi lúc, mọi nơi, trên các phương tiện khác nhau, đảm bảo đến năm 2025 có tối thiểu 80% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính và các đơn vị thuộc Bộ Tài chính có đủ điều kiện, được cung cấp trực tuyển mức độ 3 và 4. Trong đó, sẽ có 80% thủ tục hành chính được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 50%.

Trong nội dung kế hoạch, Bộ Tài chính nêu rõ, năm 2022, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là những thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; thủ tục hành chính nội bộ giữa cơ quan hành chính nhà nước; tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thành phần hồ sơ và tối ưu hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin.

Căn cứ vào nội dung, nhiệm vụ tại kế hoạch này, các đơn vị thuộc Bộ Tài chính ban hành kế hoạch chi tiết để triển khai công tác CCHC có hiệu quả tại đơn vị trước ngày 20/1/2022.

Đồng thời, thực hiện phân công lãnh đạo đơn vị và cán bộ làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ CCHC, nhằm tổ chức triển khai và phối hợp triển khai các nhiệm vụ được giao chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ. Định kỳ hàng quý, 6 tháng và năm tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, gửi về Văn phòng Bộ để tổng hợp trình Bộ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Kiến thức - Hướng dẫn

    Email: info@nuoicon.com

    Nuoicon.com là Chuyên trang Thông tin kiến thức dành cho mẹ