Slide 01Slide 02Slide 03
Thuế
19-01-2022

 Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý thuế là một trong những giải pháp mang tính đột phá để ngành Thuế đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước. Năm 2021, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp 163 phiên bản ứng dụng quản lý thuế và hỗ trợ người nộp thuế, đáp ứng đòi hỏi nâng cấp, hiện đại hóa CNTT trong công tác quản lý thuế.

14-01-2022

Với ý nghĩa là năm thứ hai triển khai kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm giai đoạn 2021-2025, năm 2022 đặt ra cho ngành Thuế rất nhiều thách thức lớn về yêu cầu nhiệm vụ. Tuy nhiên, trong tâm thế sẵn sàng ứng phó với mọi hoàn cảnh, mọi tình huống, mỗi cơ quan thuế đều đã chuẩn bị những giải pháp riêng để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

14-01-2022

 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này hướng dẫn kế toán về tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý thu theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn hi hành (sau đây gọi là kế toán thuế) bao gồm:

14-01-2022

Người nộp thuế thu nhập cá nhân phải nắm rõ thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân để khai, nộp thuế theo đúng thời hạn và tránh tình trạng bị xử phạt vi phạm hành chính vì nộp muộn.

 

 


11-01-2022

 Cải cách hành chính (CCHC) luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Tài chính trong nhiều năm qua. Nhằm tiếp tục triển khai công tác CCHC, mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2488/QĐ-BTC về kế hoạch CCHC năm 2022. Trong đó, đề ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp, nhằm giữ vững các chỉ số cải cách đạt được trong thời gian qua.

Kiến thức - Hướng dẫn

    Email: info@nuoicon.com

    Nuoicon.com là Chuyên trang Thông tin kiến thức dành cho mẹ